Algemene voorwaarden

Art. 1. Definities

 1. Onder ‘uitvoerder’ wordt in deze voorwaarden verstaan: Studio Ief.
 2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: wie de opdracht voor het grafisch werk geeft.

Art. 2. Overeenkomst en annulatie

 1. Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de uitvoerder komt tot stand wanneer de uitvoerder een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt of wanneer de uitvoerder met de opdracht start.
 2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert, of indien de overeenkomst door zijn toedoen niet doorgaat, is hij aan de uitvoerder een schadevergoeding verschuldigd ter waarde van 20% van het totaalbedrag van de opdracht.
 3. Indien de uitvoerder de overeenkomst verbreekt of annuleert, of indien de overeenkomst door zijn toedoen wordt verbroken, heeft de opdrachtgever recht op eenzelfde vergoeding.
 4. Overmacht ontslaan uitvoerder en opdrachtgever van het nakomen van bovenstaande verplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan: externe oorzaken waarop uitvoerder of opdrachtgever geen invloed kunnen hebben.

Art. 3. Betalingstermijn

 1. Facturen moeten betaald worden tegen de vervaldag en de betalingstermijn bedraagt 15 dagen.
 2. Bij niet betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de opdrachtgever een verwijlinterest van 5% per maand aangerekend.
 3. Alle schuldvorderingen worden verhoogd met 20% administratiekosten (met een minimum van € 100,00).

Art. 4. Auteursrecht

 1. De ontwerpen van de uitvoerder kunnen niet zonder zijn uitdrukkelijke toestemming gebruikt, uitgevoerd of gewijzigd worden, tenzij daarvoor een overeenkomst tussen de partijen gesloten wordt.
 2. Het auteursrecht blijft altijd in handen van de uitvoerder. De opdrachtgever krijgt een licentie om het ontwerp voor een afgesproken doel te gebruiken en voor aanverwante promotionele acties.
 3. De uitvoerder mag de ontwerpen steeds tonen in zijn portfolio (website, social media, …), tenzij de opdrachtgever op voorhand aangeeft dat niet te willen.

Art. 5. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever heeft de plicht om als inhoudelijk deskundige het ontwerp grondig na te kijken voor het in productie gaat of online geplaatst wordt.
 2. De uitvoerder controleert het ontwerp gedurende het creatieproces steeds nauwgezet, maar de eindverantwoordelijkheid voor de correctheid ervan ligt altijd bij de opdrachtgever. De uitvoerder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

Art. 6. Geschillen

 1. Bij de start van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever stilzwijgend deze voorwaarden.
 2. Klachten moeten de uitvoerder per aangetekend schrijven bereiken binnen een termijn van acht dagen na ontvangst van de factuur.
 3. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.