Algemene voorwaarden

Betalingstermijn

Facturen moeten betaald worden tegen de vervaldag, de betalingstermijn bedraagt 15 dagen. Bij niet betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 2% per maand aangerekend. Alle schuldvorderingen worden verhoogd met 20% administratiekosten (met een minimum van € 100,00). Er wordt geen korting toegestaan bij contante betaling.

Geschillen

Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

Annulatie van opdrachten

Indien de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert, of indien de overeenkomst door zijn toedoen niet doorgaat, is hij aan Studio Ief een schadevergoeding verschuldigd ter waarde van 20% van het totaalbedrag van de bestelling. Indien Studio Ief de overeenkomst verbreekt of annuleert, of indien de overeenkomst door zijn toedoen wordt verbroken, heeft de opdrachtgever recht op eenzelfde vergoeding.

Auteursrecht

De ontwerpen van Studio Ief kunnen niet zonder zijn uitdrukkelijke toestemming gebruikt, uitgevoerd of gewijzigd worden, tenzij daartoe een andersluidende overeenkomst tussen de partijen gesloten wordt. Studio Ief mag de ontwerpen steeds gebruiken als materiaal voor zijn portfolio (website, social media, …), tenzij de opdrachtgever daar op voorhand bezwaar tegen aantekent.

Aansprakelijkheid

De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle afgeleverde documenten grondig na te kijken voor de opdracht in productie (drukwerk, online, …) gaat. Studio Ief controleert (technisch) alle documenten, maar de eindverantwoordelijkheid voor de correctheid ervan ligt altijd volledig bij de opdrachtgever. Als een opdrachtgever de afgeleverde bestanden niet (grondig) nakijkt en ze effectief in productie gaan, aanvaardt Studio Ief geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

Klachten

Bij elke bestelling aanvaardt de opdrachtgever stilzwijgend deze voorwaarden. Klachten moeten Studio Ief per aangetekend schrijven bereiken binnen een termijn van acht dagen na ontvangst van de factuur.