Algemene voorwaarden

Betalingstermijn

Facturen moeten betaald worden tegen de vervaldag, de betalingstermijn bedraagt 15 dagen. Bij niet betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 2% per maand aangerekend. Alle schuldvorderingen worden verhoogd met 20% administratiekosten (met een minimum van € 100,00). Er wordt geen korting toegestaan bij contante betaling.

Annulatie

Indien de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert, of indien de overeenkomst door zijn toedoen niet doorgaat, is hij aan Studio Ief een schadevergoeding verschuldigd ter waarde van 20% van het totaalbedrag van de bestelling. Indien Studio Ief de overeenkomst verbreekt of annuleert, of indien de overeenkomst door zijn toedoen wordt verbroken, heeft de opdrachtgever recht op eenzelfde vergoeding.

Auteursrecht

De ontwerpen van Studio Ief kunnen niet zonder zijn uitdrukkelijke toestemming gebruikt, uitgevoerd of gewijzigd worden, tenzij daarvoor een overeenkomst tussen de partijen gesloten wordt. Het auteursrecht blijft altijd in handen van Studio Ief en de opdrachtgever krijgt een licentie om het ontwerp voor een afgesproken doel te gebruiken. Studio Ief mag de ontwerpen steeds tonen in zijn portfolio (website, social media, …), tenzij de opdrachtgever zich daar op voorhand tegen verzet.

Aansprakelijkheid

De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle afgeleverde documenten grondig na te kijken voor de opdracht in productie (drukwerk, online, …) gaat. Studio Ief controleert (technisch) alle documenten, maar de eindverantwoordelijkheid voor de correctheid ervan ligt altijd volledig bij de opdrachtgever. Als een opdrachtgever de afgeleverde bestanden niet (grondig) nakijkt en ze effectief in productie gaan, aanvaardt Studio Ief geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

Geschillen

Bij elke bestelling aanvaardt de opdrachtgever stilzwijgend deze voorwaarden. Klachten moeten Studio Ief per aangetekend schrijven bereiken binnen een termijn van acht dagen na ontvangst van de factuur. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.